Terminy sprawozdań odpadowych zostały przesunięte w związku z wejściem Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  • Do 31 października 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych). Wyjątkiem są prowadzący stację demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 11 września 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  za rok 2019 (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów. Sprawozdania składają też  przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte  opłatą recyklingową) 

Do końca  grudnia 2020 r.  dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów w tej formie. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 Uwaga - sankcje za niezłożenie sprawozdań BDO w terminie mogą wynosić od 20 do 5 000 zł grzywny.