Chcielibyśmy poinformować o planowanym naborze wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców.

Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).

Beneficjent projektu grantowego (np. jednostkia samorządu terytorialnego) odpowiada m.in. za przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców (mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców.

Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu.

Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

W ramach naboru zostanie określona maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie 2 mln zł.

Termin składania wniosków aplikacyjnych wyznaczono od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zachęcamy Państwa do współpracy. Oferujemy przygotowanie kompleksowo wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/informacja-dotyczaca-planowanego-naboru-wnioskow-w-ramach-dzialania-51---projekty-grantowe.html