Zgodnie z art. 10 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) – dalej u.z.u.o. prowadzący instalację, który posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów był obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą.

Aktualnie termin ten został przesunięty o 6 miesięcy, czyli do 5 marca 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 lipca o zmianie Ustawy o czystości i porządku w gminach zmieniającego również ustawę o odpadach (została ona podpisana przez Prezydenta). W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami.

W art. 8 w/w projektu ustawy, wprowadzono zmiany do u.z.u.o., m.in. do art. 10 u.z.u.o. i art. 14 u.z.u.o. Treść artykułu 8 zmieniająca termin wniosków dostosowujących:

Art. 8.
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) w art. 10 wyrazy "w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.";
3) w art. 14:
a) w ust. 1 wyrazy "w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.",