Już od 19 września można składać wnioski na termomodernizację budynków mieszkalnych w całym kraju.  Wnioski składa się  do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.   

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Osoba fizyczna mająca prawo własności lub będąca współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych:
1) Koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę), nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) a także pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak:, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2) Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
- kotłów na paliwa stałe
- węzły cieplne
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrzne
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
3) Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie; dopuszcza się docieplenie ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu, stykającej się z gruntem, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu (eliminacja mostków termicznych) oraz w uzasadnionych przypadkach, docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych (np. ściany kolankowe) dla zachowania ciągłości docieplenia.
4) Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
5) Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
6) Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
7) Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanych tylko w formie pożyczki):
- kolektorów słonecznych,
- mikroinstalacji fotowoltaicznych.

8) Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
9) Koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia:
- koszt wykonania audytu energetycznego budynku wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeśli dotyczy).

W nowo wybudowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych:
1) Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
- kotły na paliwa stałe
- węzły cieplne
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrze
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami

2) Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej:
- kolektorów słonecznych,
- mikroinstalacji fotowoltaicznych,

JAKIE SĄ WARUNKI DOFINANSOWANIA?
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
- Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Można ubiegać́ się̨ wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
- Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Liczona jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę̨ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku.  Może wynieś od 30% przy dochodzie powyżej 1600 zł, do 90% przy dochodzie na jedną osobę do 600 miesięcznie

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Wykonujemy audyty energetyczne oraz pomagamy w wypełnianiu wniosków.