Od 3 marca do 14 kwietnia 2017 można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów, o które mogą ubiegać się:

Typ 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, oraz stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

Typ 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby)
-mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
-duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
-producenci rolni, grupy producenckie,
-spółdzielnie,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-towarzystwa budownictwa społecznego,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Typ 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na --sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu
-duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
-producenci rolni, grupy producenckie,
spółdzielnie,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-towarzystwa budownictwa społecznego,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
(nie wymienione wyżej),
-podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach działania 5.1 przewidziano maksymalna moc jednostkową instalacji: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWth, energia geotermalna – do 2 MWth, energia biogazu – do 1 MWe,energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Budżet konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla województwa podlaskiego wynosi 100 mln zł.

Maksymalny udział środków z Unii Europejskiej nie może przekroczyć 85%.

Więcej informacji na:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_bjlzx7