Od 22 listopada 2016 będzie można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Nabór będzie trwał do 30 grudnia 2016 r.

Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe czy organizacje pozarządowe.

Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % projekty nie objęte pomocą publiczną. Projekty generujące dochód - maksymalny % poziom dofinansowania na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, projekty objęte pomocą publiczną – do 85%

Więcej informacji na stronie:  tutaj