Nowa ustawa o zużytym sprzęcie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która została już podpisana przez Prezydenta, poza regulacjami w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem wprowadziła także wiele zmian w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jedna ze zmian dotyczy procesu wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów.

Od roku 2016 takie decyzje będą możliwe do uzyskania po przerowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ.

Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie.

W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów.

Pozotywna opinia WIOŚ nie będzie konieczna w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Przepis będzie również dotyczył już obecnie funkcjonujących instalacji, w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zmiana tej instalacji ma charakter istotnej zmiany. Organ wydający decyzję może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

 

 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. ma wejść w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.