„23) Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownia odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacja do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakład mechanicznego przetwarzania odpadów, zakład do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do kompostowania, sortownia odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zakład do produkcji paliwa alternatywnego, stacja demontażu, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, instalacja regeneracji olejów odpadowych, instalacja unieszkodliwiania PCB, instalacja do recyklingu zużytych opon, instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych.”

Na terenie kraju znajdują się różne instalacje np. odlewnie i huty stali, baterii koksownicze oraz inne specjalistyczne instalacje które do 2010 r. były określane jako "inne" oraz podawano nazwę instalacji. Ponieważ część posiadaczy odpadów nie znajduje prowadzonej przez siebie instalacji na powyższej liście, wpisuje wzorem lat poprzednich jako rodzaj instalacji "inna".

Zgodnie z odnośnikiem 23 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach w Dziale 7 należy wybrać właściwy rodzaj instalacji lub urządzenia z zamkniętej listy określonej w tym odnośniku. Niewłaściwe zatem będzie określenie innego rodzaju instalacji, niż ten ustalony przepisach rozporządzenia. Oznacza to zatem, że w przypadku takich instalacji, jak np. odlewnie i huty stali, baterii koksownicze nie należy wypełniać rubryki dotyczącej rodzaju instalacji lub urządzenia.

odpowiedź udzielona przez MŚ z dnia 10.05.2012 r.