Termin naboru:
od 18 grudzień 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• parki krajobrazowe,
• państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
• organizacje pozarządowe,
• podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
• przedsiębiorcy,
• parki narodowe.

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach konkursu, wsparciem będą objęte następujące przedsięwzięcia:
1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki.
2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
25 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
• projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
• projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
• projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-63-ochrona-zasobow-bio--i-georoznorodnosci-oraz-krajobrazu-1.html