Od 27 czerwca 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawoe odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, które to zastępuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21). Nowy akt prawny określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12[ramka] poza instalacjami i urządzeniami.

Do zauważalnych zmian należy rozszerzenie możliwości wykorzystania zużytych opon (kod odpadu 16 01 03) do wykorzystania jako odbijaczy, wykorzystania na placach zabaw, boiskach, w ogródkach, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.

Do utwardzania powierzchni terenów można stosować m.in. odpady z remontów i przebudowy dróg, a pod ziemią, w górnictwie – popioły lotne z torfu i drewna czy osady nie tylko z wód kopalnianych, ale też ze zbiorników wód opadowych.

Warunki odzysku dla określonych kodów odpadów zostały szczegółowo opisane, zatem zapraszamy do zapoznania się z treścią nowego Rozporządzenia.

do pobrania rozporządzenie w sprawie_odzysku odpadów_poza_instalacjami i urządzeniami.pdf