Wprowadzone w styczniu 2015 r. zmiany w ustawie o odpadach o kolejny rok tj. maksymalnie do 23 stycznia 2016 r. przedłużyły termin obowiązywania rozporządzeń wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.

Przedłużenie terminu obowiązywania dotyczy następujących rozporządzeń:

● art. 4 ust. 1 pkt 2 – Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1347 – rozporządzenie ministra środowiska z 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

● art. 7 ust. 4 – Dz.U. z 2004 r. nr 192, poz. 1968 – rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

● art. 7 ust. 4 – Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1858 – rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

● art. 7 ust. 4 – Dz.U. z 2010 r. nr 139, poz. 940 – rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

● art. 7 ust. 4 – Dz.U. z 2010 r. nr 198, poz. 1318 – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

● art. 13 ust. 2a – Dz.U. z 2006 r. nr 49, poz. 1685 – rozporządzenie ministra środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

● art. 33 ust. 3 – Dz.U. z 2006 r. nr 75, poz. 527,ze zm. – rozporządzenie ministra środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

● art. 42 ust. 2 – Dz.U. z 2003 r. nr 8, poz. 103 – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane

● art. 42 ust. 3 – Dz.U. z 2003 r. nr 8, poz. 104, ze zm. – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

● art. 43 ust. 7 – Dz.U. z 2010 r. nr 137, poz. 924 – rozporządzenie ministra środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

● art. 44 ust. 8 i 9 – Dz.U. z 2010 r. nr 117, poz. 788 – rozporządzenie ministra środowiska z 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

● art. 47 – Dz.U. z 2002 r. nr 37, poz. 339, ze zm. – rozporządzenie ministra gospodarki z 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

● art. 55 ust. 3 – Dz.U. z 2013 r. poz. 38 – rozporządzenie ministra gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu