Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci ważność Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816).

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest określenie wzorów dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling odpadów powstających po produktach, o których mowa w załączniku nr 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413).
Dokumenty te są  wymagane przy rozliczaniu obowiązku związanego z osiągnięciem odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej.

Najważniejszą zmianą w nowym rozporządzeniu jest to, iż wzory zamieszczone w ww. rozporządzeniu dotyczą jedynie odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z produktów czyli olejów, smarów, opon.

Wzory DPO i DPR dla odpadów opakowaniowych zostały przeniesione do odrębnego rozporządzenia, którego podstawę prawną stanowi Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888.).


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r. Treść projektu dostępna jest pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/268750/268769/268770/dokument143096.pdf