Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw na etapie konsultacji społecznych.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada nawet 1 mln zł kary za niewłaściwe zabezpieczenie inwestycji przed negatywnym jej wpływem na środowisko.

Zmiana ma dostosować polskie prawo do wymogów dyrektywy 2011/92/ Unii Europejskiej. Dotyczyć ma przedsiębiorców, których przedsięwzięcia mogą znacząco wpłynąć na otoczenie.

Głównie chodzi o linie do wyrobu substancji chemicznych, służące do wydobywania kopalin czy elektrownie. Aby prowadzić działalność tego typu, zakłady muszą dostać specjalne zezwolenie, do którego uzyskania konieczne jest złożenie raportu – oceny oddziaływania na środowisko. Musi się w nim znaleźć opis wpływu inwestycji na otoczenie i sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Na podstawie raportu organ ochrony środowiska wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa w niej, jak teren zakładu może być wykorzystany, jak przedsiębiorca ma przeciwdziałać skutkom awarii czy jakie środki ma podjąć w celu np. ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli w trakcie przedsięwzięcia lub po jego zakończeniu wojewódzka inspekcja ochrony środowiska stwierdzi, że firma nie wypełniła nałożonych na nią obowiązków, będzie mogła nałożyć grzywnę od 500 do 1 mln zł. Obecnie kary nakładane są jedynie za nadmierną emisję zanieczyszczeń, uchybienia w zakresie magazynowania odpadów czy niezrealizowanie programu ochrony powietrza i sięgają 500 tys. zł. Nowością będzie to, że karane ma być także niewłaściwe informowanie o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko, jak również niezabezpieczenie inwestycji przed nadmiernym ingerowaniem w warunki naturalne.

 

źródło: Joanna Kowalska | infor.pl