Na stronie Ministerstwa Środowiska zamieszczono interpretację w sprawie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.  Obowiązek ten może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) określa, iż w przypadku samodzielnego wykonywania powyższego obowiązku związanego z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na ten cel lub wpłaca na rachunek NFOŚiGW co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
W przypadku zlecenia powyższego obowiązku organizacji odzysku opakowań wszelkie szczegóły dotyczące wysokości opłaty, zakresu oraz terminu funkcjonowania usługi związanej z prowadzeniem publicznej kampanii edukacyjnej określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą wprowadzającym produkty w opakowaniach a daną organizacją. Ponadto, w przypadku zlecenia powyższego obowiązku organizacji odzysku opakowań, wprowadzający produkty w opakowaniach nie musi ponosić opłaty wynoszącej co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w art. 19 ust. 4 ww. ustawy.
Natomiast to organizacja odzysku opakowań, na mocy art. 31 ust. 1 ww. ustawy, została zobowiązana do przeznaczenia na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach poniżej 1 Mg, pomimo zwolnienia tego podmiotu z obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz opłaty produktowej, nadal ciąży na nim obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Wykonuje on ten obowiązek na takich samych zasadach jak pozostali wprowadzający produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 19 ww. ustawy. Zatem może on podpisać umowę z organizacją odzysku opakowań w zakresie przejęcia jedynie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Również w przypadku wprowadzenia na rynek produktów w opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach przedsiębiorca może,na powyższych zasadach, wykonać obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych samodzielnie lub zlecić organizacji odzysku opakowań wykonanie jedynie tego bowiązku.

 

źródło: www.mos.gov.pl