W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Wprowadzają one odpowiednio:

  • nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (2 odrębne formularze) oraz
  • nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały de facto 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).

Poniżej zamieszczamy nowe wzory dokumentów w wersji edytowalnej.

 

Wzory dokumentów obowiązujące od dnia 15.11.2014

xlsxFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje od dnia_15.11.2014 r.)

xlsxFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_-_rozporządzenie_KE_nr_360_2012_(obowiązuje od dnia_15.11.2014_r.) usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

xlsxZaświadczenie o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)