9 września 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów, w tym przy okazji wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy samochodów, będą zwolnieni z części obowiązków nakładanych na podmioty wprowadzające baterie i akumulatory na rynek. Zwolnienia dotyczą m. in. osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń, zawierania umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory oraz z prowadzącymi zakład ich przetwarzania, oraz składania wykazu zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów. Zwolnienia te wynikają z zapisów dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

W przypadku baterii i akumulatorów przenośnych zwolnienie dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych, a w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory samochodowe lub baterie i akumulatory przemysłowe - tych, którzy wprowadzają do obrotu maksymalnie 100 kg rocznie.

Nowelizacja precyzuje także, że firmy pośredniczące w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory będą musiały mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001, a także uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Ponadto od 2 października 2015 r. wprowadzane do obrotu ogniwa guzikowe nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 % (wagowo) rtęci. A od początku 2017 roku wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory przenośne przeznaczone do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych nie będą mogły zawierać więcej niż 0,002 % (wagowo) kadmu.

Ustawa zostanie opublikowana w najbliższych dniach w Dzienniku Urzędowym RP.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: informacja pochodzi ze strony www.odpady-help.pl