5 września 2014 roku wejdą w życie zmiany w ustawie prawo ochrony środowiska.

Wprowadzono nowe pojęcia takie jak historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, remediacja i samooczyszczanie. Oprócz wyjaśnienia czym jest substancja niebezpieczna wyszczególniono również substancje powodujące ryzyko.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja POŚ:

- raportowanie z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu.

- największe zmiany zaszły w dziale „Ochrona powierzchni ziemi" gdzie określono wszelkie zasady wyznaczenia i oznaczenia zanieczyszczeń na terenie tzw. historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Według prawa starosta ustali rejestr lokalizacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wykaz aktualizowany będzie co 2 lata. Władający powierzchnią ziemi (firma) musi niezwłocznie zgłosić występowanie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Władający powierzchnią ziemi, na której wystąpiło historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji i co za tym idzie pokrycia kosztów jej przeprowadzenia.

- Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmianie danych ogólnych zakładu prowadzący instalację musi zgłosić takowe informacje. W razie wprowadzenia zmiany o istotnym charakterze prowadzący instalację musi dokonać ponownego zgłoszenia instalacji. Wszelkie zmiany powinny zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od ich powstania.

- zmiany w pozwoleniach zintegrowanych.

Decyzje o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia są niezwłocznie przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Od 5 września 2014 roku wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego będzie przesyłany Ministrowi Środowiska za pomocą komunikacji elektronicznej tj. wniosku o wydanie pozwolenia w postaci elektronicznej, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie. Dokumenty te należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wedle nowelizacji powinno znajdować się oznaczenie głównego prowadzącego instalację, lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących za eksploatację oznaczonych części instalacji. Ponadto wniosek powinien zawierać „warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji"

Jako załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia po nowelizacji należy dodatkowo dołączyć kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji w przypadku nowo uruchamianych instalacji. W przypadku gdy praca instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancjo powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych należy sporządzić „raport początkowy" a stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, oraz opis stosowanych metod zapobiegania zanieczyszczeniom, sposoby prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. Przed zakończeniem eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy wymagany jest „raport końcowy".

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wedle nowelizacji dołącza się dodatkowo kopię programu zapobiegania awariom lub kopię raportu o bezpieczeństwie, jeżeli były opracowane.

W przypadku, gdy prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek powinien dodatkowo zawierać informacje o koniczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru oraz pozostałych wymagań wobec tego obszaru np. sposób korzystania z terenów. Ponadto dołącza się mapę ewidencyjną z zaznaczeniem wspomnianego obszaru ograniczonego użytkowania. Wówczas pozwolenie takie obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały rady powiatu albo uchwały sejmiku woj. o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.

Kolejną zmianą jest to, iż organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji. W przypadku gdy analiza dokonana na podstawie ust. 1 wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wydający pozwolenie przekazuje prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, do wymagań określonych w konkluzjach BAT, organ wydający pozwolenie wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy. Zmiany dotyczą branży, dla których już opublikowano konkluzje BAT są to: przemysł szklarski, produkcja żelaza i stali, przemysł garbarski, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu oraz przemysł chloro-alkaliczny.

Zgodnie z zapisami ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. Jednak większość pozwoleń będzie nowelizowana ze względu na dostosowanie do opublikowanych konkluzji BAT.

- wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska albo środowiska jako całości Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zostało ono dostosowane do brzmienia Załącznika I dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED), wprowadzając m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych branż przemysłowych. Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.