18 kwietnia 2017 weszła w życie nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów wrażliwych. Zaliczają się do nich paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe, które mogą być stosowane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Przepisy ustawy nakładane są na podmiot wysyłający, odbierający, przewoźnika oraz kierującego środkiem transportu. Celem nowej ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Wykaz szczegółowych towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego według podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) oraz pozycji Nomenklatury Scalonej CN:

• objęte podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczone znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierające alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

• pozycje CN: 2207 nieoznaczone znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierające alkohol etylowy, 3820 zawierające alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

• alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania , w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

• susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony znakami akcyzy, bez względu na jego ilość́ w przesyłce.

W ustawie uwzględniono możliwość poszerzenia katalogu o kolejne towary, w obrocie którymi mogłyby powstać znaczne uszczuplenia w podatku VAT i podatku akcyzowym.

Przewozy, które nie będą monitorowane, jeśli pojedyncze opakowanie nie przekroczą podanych wartości.

• Podkategorie PKWiU

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań,
e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań

• Pozycje CN

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT (System Ewidencjowania i Nadzoru Transportu), prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia dokonuje się na platformie usług skarbowo-celnych PUESC pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel, organ, pracownik ) podając dane : imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). Podmiot wysyłający transport wprowadza odpowiednie zgłoszenie do systemu wypełniając formularz zgłoszenia przewozu towaru i otrzymując unikalny numer referencyjny ( ważny przez 10 dni). Następnie przekazuje ten numer przewoźnikowi. Czynności kontrolne, żądanie okazania dokumentacji, numerów referencyjnych, sprawdzenie zgodności przewożonych towarów ze zgłoszeniem mogą być podjęte przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej., Policji , Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego. Brak zgłoszenia, numeru referencyjnego czy też niezgodność przewozu ze zgłoszeniem będą skutkowały nałożeniem dotkliwych kar łącznie z zamknięciem urzędowym, zatrzymaniem towaru oraz środka transportu. Podmiot wysyłający, przewożący lub odbierający towar naruszający postanowienia ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego może ponieść kary pieniężne sięgające od 5000 zł nawet do 20 000 zł.

Źródło: www. orka.sejm.gov.pl, www.puesc.gov.pl