Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowego sposobu segregacji odpadów komunalnych, tym razem już ujednoliconego dla całego kraju. To znaczy, że  do nowych zasad segregowania śmieci będziemy musieli się przyzwyczaić wszyscy.

Zgodnie z rozporządzeniem odpady z papieru będą zbierane w pojemnikach niebieskich z napisem „Papier”; odpady ze szkła w pojemnikach zielonych z napisem „Szkło”; odpady z metali i tworzyw sztucznych w pojemnikach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; natomiast odpady ulegające biodegradacji będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio”. Na wymianę pojemników ustawodawca dał czas pięciu lat

Nowe rozporządzenie ma na celu zwiększyć poziom recyklingu w Polsce, który do roku 2020 zgodnie z wymogami unijnymi ma wynosić pięćdziesiąt procent.