Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiazane do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt należy wykonać do 1 października 2017 r. (art. 51)

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.
 
W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu energetycznego, przedsiebiorca zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audytcie, do zawiadomienia dołączyć należy informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 
Przedsiębiorstwo, które nie spełni obowiązku przeprowadzenia audytu, nie zgłosi jego realizacji do URE lub zrobi to nierzetelnie, podlega karze pieniężnej. Kary mogą wynieść nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.