Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na ilość zmian w poniższym artykule prezentowane są jedynie zmiany wg nas istotne, ważne, mogące powodować skutek prawny i organizacyjny.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz komentarzy. W razie wątpliwości służymy pomocą.

Zmiany w dziale Definicje i zasady ogólne

Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian jest uchylenie w art. 3 ust. 1 pkt. 5 odnoszącego się do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentowi jakim jest - Karta informacyjna przedsięwzięcia poświęcono cały nowy art.62a.

W zakresie danych opisywanych w dokumencie dodadano zapisy o:

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Nowe brzmienie i dodatkowe rozwinięcie w dziale Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie otrzymuje:

Art. 8 1. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów – działalności orzeczniczej.

2. Władze publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie.

3. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają ich regulaminy.

*Artykuł ten dokładnie określa na jaką pomoc możemy liczyć przy ubieganiu się o udostępnienie informacji publicznej. Żadne „Władze publiczne” nie mogą nas zbyć informacją, że nie posiadają danych. Wg powyższego są nawet obowiązane do wskazania nam gdzie danej informacji należy szukać.


Art. 16 -19 w dziale Odmowa udostępnienia informacji zostały przeredagowane, co nadaje im nowe brzemiennie. Zachęcamy do przeczytania całości artykułów.

*Ogólnie rzecz biorąc „Władze publiczne” mogą odmówić nam udzielenia informacji w przypadku ochrony danych, prawa własności intelektualnej, ochrony informacji handlowej oraz gdy dane postępowanie jeszcze się nie zakończyło itp.

*Jeżeli wg Władz publicznych wniosek o udostępnienie informacji napisany jest zbyt ogólnie, mają one obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień oraz niezbędnej pomocy i wskazówek co do właściwego sformułowania wniosku. Ponadto są obowiązane do wskazania możliwości korzystania z publicznie dostępnych wykazów.

W dziale Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną zmodyfikowano art. 21 pkt 2 który określa jakie dane (36 rodzajów danych) zawarte są w publicznie dostępnych wykazach.

Ponadto dodano pkt 4 „Dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia”


*Art. 21 pkt 4 określa dokładnie ile czasu ma Władza publiczna na wprowadzenie nowych danych do publicznie dostępnego wykazu, wg ustawy jest to 14 dni.

W dziale Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji zmieniono art. 33 ust 1 pkt 7 co jest ważne głownie dla Władz publicznych:

Było: pkt 7: sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

Będzie: pkt 7 sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,

*Zgodnie z powyższym wszelkie dokumenty strategiczne, planistyczne oraz inne wymagające udziału społeczeństwa należy wyłożyć do publicznego wglądu na okres 30 dni.


 

Dział Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został rozszerzony o dodatkowe informacje jakie powinien zawierać Raport. Mówi o tym art. 66 pkt 1 gdzie dodano litery d-g:

„d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu”

oraz zmianie poddano: pkt 2 opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

„a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych”

Ponadto zgodnie z nowym punktem 3b należy podać „informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem”

*Podsumowując, nowy Raport zwiera w sobie znacznie więcej odniesień i porównań do stanu środowiska naturalnego, kumulacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi już zrealizowanymi inwestycjami. W analizie oddziaływań należy się skupić na analizie wariantowej każdego z elementów środowiskowych oraz ich wzajemnym oddziaływaniu (określone one zostały w art. 66 pkt 6a (a-g).

Ponadto dodano pkt 10a traktujący o wychwytywaniu dwutlenku węgla : „dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

„a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla”;

Kolejną nowością jest konieczność odniesienia się do zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych na obszarze na którym ma być ulokowane przedsięwzięcie. Mówi o tym art. 66 pkt 11a „odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia”

Wprowadzono duże zmiany dotyczące osób opracowujących karty informacyjne, raporty odziaływania na środowisko oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Raport, karta informacyjna oraz prognoza muszą być podpisane przez kierownika zespołu opracowującego. Autor opracowania zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust 2. Oświadczenie jest zarazem załącznikiem do w/w dokumentów.

Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 74 pkt 2 „Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

3. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”

Dodatkowym załącznikiem jakiego wcześniej nie było jest określona w art. 74 ust 1 pkt 8 „analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.”

Opracowała Małgorzata Michalewicz