Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE!


Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska zaproponowano zniesienie konieczności składania marszałkowi województwa sprawozdania przez przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z wniesienia tej opłaty (tj. kiedy jej wysokość nie przekracza 800 zł/rok). Ma to ograniczyć zbędną biurokrację w przedsiębiorstwach. 


Nowa zmiana obejmuje powrót do półrocznego rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w działach:
pobór wód, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,  składowanie odpadów. Opłaty 
składane będą do urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Projekt określa, iż opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustalana będzie na podstawie wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE. Przy czym opłaty za I półrocze byłyby wnoszone do końca lipca w wysokości połowy rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast za II półrocze trzeba byłoby zapłacić do końca lutego opłatę w wysokości należnej opłaty za cały rok kalendarzowy pomniejszonej o kwotę zapłaconą w lipcu poprzedniego roku. 


Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem propozycji powrotu do składania opłat środowiskowych w systemie półrocznym, która miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2019 r.