22 marca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z 2016, poz. 287).

Rozporzadzenie określa wymagania jakie powinien spełniać tego typu raport. Precyzuje, iż raport sporządza się w formie papierowej,  dopuszczając  też formę elektroniczną – po uprzednim uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. Opisuje również co dokładnie  powinno znaleźć się w raporcie o bezpieczeństwie – m.in.
- informacje o zakładzie, jego działalności, organizacji i systemie zarządzania
- opis instalacji zakładu, opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
- opis systemów, środków działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej
- informacje, iż prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Pełna treść rozporządzenia dostępna w linku  raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku