Do 28 lutego składamy roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza w bazie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Do 15 marca składamy  roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.  

Do 15 marca jest czas na  złożenie  wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców,  którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

 Do 15 marca składamy   sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie  wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów)  w formie elektronicznej w bazie BDO.

Do 31 marca składamy zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.