Ministerstwo Środowiska na stronie internetowej opublikowało interpretację w sprawie wnioskowania o dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR przez porozumienie w nawiązaniu do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

 

Poniżej prezentujemy terść niniejszej interpretacji:

Art. 23 ust. 3 ww. ustawy określa, że masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. Dokumenty te są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku (w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych wniosek mogą złożyć wyłącznie 4 podmioty wymienione w art. 23 ust. 5), składany nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do zagospodarowania. Przedsiębiorca zagospodarowujący odpady zobowiązany jest wystawić te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. Art. 16 ust. 3 ww. ustawy zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego recyklingi lub inny niż recykling proces odzysku do wystawiania odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.
W przypadku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, zgodnie z art. 25 ust. 1, organizacja samorządu gospodarczego,
reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w ww. opakowaniach na rynek, może zawrzeć z marszałkiem województwa porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z ww. opakowań. Wprowadzający ww. produkty w opakowaniach przystępujący do porozumienia, na podstawie umowy z organizacją samorządu gospodarczego, przekazując na rzecz tej organizacji upoważnienie do ich reprezentowania, mogą upoważnić tę organizację do występowania w ich imieniu do właściwych podmiotów o wystawienie dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które potwierdzają wykonanie przez tych przedsiębiorców obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na przepis art. 25 ust. 3, który wskazuje co w szczególności określa porozumienie, a mianowicie:

  1. cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;
  2. podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
  3. sposób finansowania realizacji porozumienia;
  4. warunki rozwiązania porozumienia.

Wydaje się zatem możliwe, aby w ramach systemu kontroli strony (wprowadzający i organizacja samorządu gospodarczego, a następnie organizacja i marszałek województwa ) doprecyzowały sposób posługiwania się dokumentacją dotyczącą zagospodarowania odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Można zatem dopuścić, aby oprócz podstawowych dokumentów ewidencyjnych potwierdzających przekazanie odpadów jakimi są karty przekazania odpadów, możliwe było również wystawienie przez prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zbiorczego dokumentu DPO, DPR, EDPO lub EDPR na łączny wolumen odpadów przekazywanych do zagospodarowania w imieniu podmiotów, które przystąpiły do porozumienia, pod warunkiem, że strony porozumienia uzgodnią w formie pisemnej (umowy) taki sposób dokumentowania i sposób rozliczania pomiędzy nimi potwierdzenia zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstałych z produktów w opakowaniach przez nich wprowadzonych.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska