Do 15 marca, do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, czyli tzw. sprawozdanie odpadowe.

Sprawozdanie za rok 2014, jest ostatnim, które to złożymy na dotychczasowym zasadach, tj. korzystając ze wzoru formularza zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.1674).

Informacje o odpadach za rok 2015 winny być już składane poprzez elektroniczą Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwaną BDO, stanowiącą integralną część rejestru Marszałka. BDO zostanie utworzone najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach tj. do dnia 22 stycznia 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu.