Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 

Prezentujemy dla Państwa ostateczne wersje wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązujące od stycznia 2015 r. :

docKARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW.doc

docKARTA_EWIDENCJI_ODPADÓW.doc

docKARTA EWIDENCJI_ODPADÓW_NIEBEZPIECZNYCH.doc   - dotyczy sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów

docWZÓR_KARTY_EWIDENCJI_KOMUNALNYCH_OSADÓW_ŚCIEKOWYCH.doc - dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach odzysku:

1)   w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2)   do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3)   do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4)   do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5)   przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

docWZÓR_KARTY_EWIDENCJI_POJAZDÓW_WYCOFANYCH_Z_EKSPLOATACJI.doc -  dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, w zakresie gospodarowania pojazdami. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. 

docWZÓR_KARTY_EWIDENCJI_SPRZĘTU_ELEKTRYCZNEGO_I_ELEKTRONICZNEGO.doc - dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów.