Od 1 stycznia 2021 r. ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco oraz bezpośrednio w systemie BDO.

Z początkiem roku 2021 uchylono wcześniejsze zapisy ustawy o odpadach zezwalające na ewidencjonowanie odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Co oznacza prowadzenie ewidencji odpadów „na bieżąco”?

Niestety, nie ma dokładnej definicji. Poniżej interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca niniejszego zagadnienia:
„Wpisy powinny być dokonywane na bieżąco w możliwe najkrótszym terminie - bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że wpisy takie mogą być dokonywane w ujęciu wynikającym ze względów technologicznych lub logistycznych, związanych z np. wytwarzaniem odpadów.”

Kary pieniężne

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 23 września tego roku poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami.
Od teraz karą administracyjną, a nie tak jak dotychczas karą grzywny objęte będą między innymi:

- nieprowadzenie ewidencji odpadów,

- prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy,

- prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Warto również pamiętać, iż zlecanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie posiadają wymaganego wpisu do rejestru BDO oraz odpowiednich pozwoleń także wiąże się z obciążeniem właściciela odpadów.

Kara związana z wymienionymi powyżej naruszeniami wynosi obecnie od 1 000 do 1 000 000zł.

 

Źródło: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2021. 779)