Dnia 5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt autorstwa resortu Klimatu i Środowiska wprowadza do polskiego prawa nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Spowoduje to wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej dla przedsiębiorców, którą w praktyce zapłacą konsumenci. 

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji   dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2018/851 w sprawie odpadów dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta ROP (zestaw narzędzi, które mają sprawić, że producenci będą uczestniczyć w kosztach selekcji i recyklingu lub utylizacji odpadów powstałych z ich wyrobów) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu  niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Projekt zakłada podzielenie strumienia opakowań na dwa rodzaje -  konsumenckie oraz pozostałe opakowania z handlu, dystrybucji czy przemysłu. W wyniku w/w podziału nastąpią zmiany w zakresie recyklingu, rozliczania oraz opłat produktowych. 

Wysokość opłaty opakowaniowej  ma być uzależniona od: rodzaju opakowania, możliwości recyklingu, zawartości materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaż materiałów z recyklingu oraz nieodebrane kaucje. Nowa opłata opakowaniowa nie oznacza, że zostanie zniesiona dotychczasowa opłata produktowa. Jak wyjaśnia projektodawca ustawy  - „Opłata opakowaniowa będzie związana z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, a opłata produktowa jest związana z niezrealizowaniem ustawowych celów w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych, w tym także innych niż przeznaczone dla gospodarstw domowych (tj. zbiorczych i transportowych)” 

Projektodawca tłumaczy, iż „projektowane przepisy, w tym w zakresie opłaty opakowaniowej, teoretycznie mogą zostać uwzględnione przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, w cenie produktów. Niemniej nie jest możliwe dokładne oszacowanie i wskazanie wzrostu cen produktów, ponieważ to od indywidualnych decyzji poszczególnych przedsiębiorców w kontekście konkurencyjności rynku zależy, w jakim stopniu koszty systemu ROP zostaną przeniesione na konsumentów. Z drugiej strony wpłacane przez przedsiębiorców opłaty opakowaniowe docelowo obniżą opłaty ponoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.” 

Ponadto  przedsiębiorcy   wprowadzający  butelki z tworzyw sztucznych  do 3 l będą musieli zapewnić    w tych opakowaniach udział materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.  Wprowadzony zostanie również   obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3l. 

Kolejną nowością ma być przekształcenie organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów oraz wprowadzenie zmian w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia działalności przez te organizacje. 

Natomiast zadania nadzorcze i analityczne nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) zostaną powierzone Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB).  

Ustawa ma również „doszczelnić” system wystawiania dokumentów DPR i EDPR, które będą wystawiane przez IOŚ-PIB na wniosek recyklera, eksportera lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorcy w zakresie informacji wskazanych we wniosku.  

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023.  

Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4457566844123,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html