Rada Ministrów przyjęłała projekt  ustawy opracowany przez Ministerstwo cyfryzacji,  mającą zastąpić obecnie obowiązującą  ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, w tym umożliwić przepływ i gromadzenie danych różnych podmiotów, także przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwoli na zwiększenie ilości przetwarzanych danych, co będzie mogło być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego np. na wypadek epidemii, anomalii pogodowych.

Ustawa wprowadza kategorie "danych o wysokiej wartości", czyli takich które wiążą się z istotnymi korzyściami dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki (np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne oraz dotyczące przedsiębiorstw i ich własności). Informacje te muszą być udostępniane bezpłatnie w cyfrowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji. 

Kolejną kategorią danych są "dane dynamiczne", czyli aktualizowane na bieżąco, są to np. informacje o ruchu drogowym, dane środowiskowe oraz dane pozyskiwane z czujników. Regularne aktualizowanie danych może przyczynić się do usprawnienia komunikacji drogowej, zwalczania smogu oraz do ostrzegania przed zagrożeniami pogodowymi. 

Projekt ustawy obejmuje także przetwarzanie danych badawczych (np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie), wytworzonych lub zgromadzonych w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych.  

Kolejne rozwiązania mają uregulować działalność sieci pełnomocników do spraw otwartości danych, w celu usprawnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jakości danych oraz przyspieszenia procesu otwierania danych w Polsce. Działalność ta ma  to umożliwić  gromadzenie danych do publicznego wglądu na portalu dane.gov.pl, udostępnianych także przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe.

Źródło:https://www.prawo.pl/samorzad/projekt-ustawy-o-otwartych-danych-i-ponownym-wykorzystywaniu,508878.html