Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Na czym polegają zmiany?

Od lipca wprowadzony zostanie obowiązek pobierania opłaty od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłku w opakowaniu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (wymienionego w załączniku nr 6 do projektu ustawy- patrz link do ustawy). Opłatę mają pobierać jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne. 

Co ciekawe podmioty zobowiązane będą do zapewnienia nabywcy dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.

Opłata ma być wnoszona, na odrębny rachunek bankowy właściwego marszałka województwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. W przypadku niewniesienia opłaty w całości lub części przewidziano sankcję.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców:

  • Przedsiębiorcy pobierający opłatę będą musieli składać sprawozdaniao odpadach oraz prowadzić ewidencję(papierową lub elektroniczną) liczby nabytych i wydanych ostatecznemu nabywcy opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w danym roku kalendarzowym;
  • Nowe przepisy przewidują zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. W przypadku wprowadzania do użytku takich produktów konieczne będzie ponoszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem powstałych odpadów oraz przekazywanie środków na ich zagospodarowanie.
  • Przedsiębiorcy wprowadzający takie produkty będą także zobowiązani do składania sprawozdań o wysokości wniesionej opłaty. Opłata będzie obliczana jako iloczyn określonej stawki oraz ilości produktów wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym. Maksymalną stawkę opłaty określono w wysokości 0,05 zł za szt. produktu wskazanego w załączniku nr 9 do projektu ustawy (patrz link do ustawy). Rzeczywiste stawki zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
  • Podmioty sprzedające produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienione w załączniku nr 9 do projektu ustawy lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne na terytorium innego państwa członkowskiego UE, będą musiały wyznaczyć przedstawiciela, który będzie wykonywał ich obowiązki na terytorium tego państwa członkowskiego UE.
  • Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wymienione w załączniku nr 11  do projektu ustawy oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne zostaną zobowiązani do finansowania i prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 3 lipca 2021 r.

Żródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777259/12777260/dokument497235.pdf