Od 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu wprowadzające zmiany w sposobie magazynowania odpadów. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić ewidencję odpadów, z wyjątkiem podmiotów nieprzekraczających poziomu 100kg/rok odpadów niebezpiecznych lub 5 000kg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, zobowiązani są do wprowadzenia wspomnianych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

Najważniejszymi zmianami w obecnym sposobie magazynowania są:

  • obowiązek magazynowania odpadów na terenach utwardzonych z użyciem wyrobów budowlanych (nie dotyczy m.in. drewna, liści, papieru, odzieży, odpadów z parków czy ogrodów itd.);
  • nowe sposoby oznakowania

- odpady inne niż niebezpieczne – oznakowanie powinno zawierać kody magazynowanych odpadów, naniesione cyframi koloru czarnego;

- odpady niebezpieczne – strefa magazynowania musi być oznaczona, w widocznym miejscu, tablicą koloru białego, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Dodatkowo, jeśli odpad magazynowany jest w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, to każdy z nich powinien być wyposażony w etykietę zawierającą napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kod i rodzaj odpadu, zawartość oraz adres miejsca magazynowania wraz z datą rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu;

  • wprowadzenie zabezpieczeń stosowanych, aby zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych na odpad, np. umieszczanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach lub pod zadaszeniem.

Okres przejściowy (na zastosowanie nowych zasad magazynowania w przedsiębiorstwach) wyniesie od 12 do 48 miesięcy, w zależności od rodzaju odpadów.

Pełną treść rozporządzenia mogą Państwo przeczytać tutaj: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742