Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 264) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzania audytu?

Obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Co za tym idzie obowiązkiem objęte są jedynie duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:
1) zatrudniała średniorocznie co najmniej 250 pracowników 
lub 
2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Kto przeprowadza audyt?

Audyt energetyczny może przeprowadzić:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Kto jest zwolniony z obowiązku wykonywania audytu?

Obowiązek przeprowadzania audytu nie dotyczy przedsiębiorców posiadających:

  • system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania 

lub

  • system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

(Jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.)

Jaka kara grozi za nie wykonanie audytu i kto jej podlega?

Za nie wykonanie audytu grozi kara pieniężna (nie wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym) nakładana każdemu kto posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz.U.2020.264 t.j. z dnia 2020.02.19

Zapraszamy do współpracy. Wykonujemy audyty energetyczne dla firm i instytucji.