Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W projekcie ustawy znalazły się propozycje przesunięć niniejszych terminów sprawozdawczych:

  • Do 31 sierpnia 2020 r. sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdanie prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,
  • Do 11 września 2020 r. sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za 2019 r. (w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.),
  • Do 31 października 2020 r. sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.

Projekt ustawy przewiduje przedłużenie terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami w przypadku gdy:

  • Podmiot uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • Podmiot złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

W powyższych przypadkach termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. Także pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają przedłużone do czasu rozpoznania sprawy (o ile podmiot złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego przedłużenie).

  • Zgodnie z projektem ustawy zmienione mają zostać terminy przeprowadzania audytów:
    Do 30 września 2020 r. oraz przekazania sprawozdania z audytu do 15 listopada 2020 r. wynikające z art. 46 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za 2019 r. dla podmiotów przetwarzających lub wywożących za granicę odpady opakowaniowe.
  • Do 30 września 2020 r. oraz przekazania sprawozdania z audytu do 15 listopada 2020 r. wynikającego z art. 66 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za rok 2019 dla zakładów ZSEiE i organizacje odzysku ZSEiE.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje zniesienie obowiązku wprowadzania ewidencji papierowej do systemu BDO prowadzonej do 31 grudnia 2020 r. Przepis ten nie dotyczy prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO.

Podmioty oczekujące na wpis do rejestru BDO mogą stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste.