Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naborów wniosków w ramach Działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjneTyp projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

Termin naboru od 5 marca 2020 r. 26  marca 2020 r. do godz. 15:00.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

1. zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne;

2.  budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;

3. wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki, wysepki)

4. budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, np.:

 • zintegrowanych centrów przesiadkowych,
 • dróg rowerowych,
 • parkingów Park&Ride i Bike&Ride,
 • modernizacja lub budowa buspasów

5. budowa systemu roweru publicznego;

6. Inteligentne Systemy Transportowe (wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej), w tym:

 • system centralnego sterowania ruchem drogowym oraz monitorowania ruchu drogowego (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
 • system zarządzania zdarzeniami i automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych,
 • system zarządzania miejscami parkingowymi i kontrola dostępu,
 • zintegrowany system elektronicznej obsługi podróżnych w transporcie publicznym: elektroniczny system informacji pasażerskiej (np. elektroniczne tablice informacyjne), elektroniczny system dystrybucji i identyfikacji biletów;

7. działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny, w szczególności publiczny transport miejski jako element kompleksowych projektów realizowanych w ramach przedmiotowego poddziałania;

8. inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (wydatki związane z tym zakresem mogą stanowić mniejszą cześć wydatków kwalifikowalnych projektu). Ponadto, nośność drogi będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji nie może być mniejsza niż 115 kN/oś (wyrok ETS z dnia 21 marca 2019 r., sprawa C-127/17.

 Budżet projektu- 32 000 000,00 PLN

Więcej informacji na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-541-strategie-niskoemisyjne-z-wylaczeniem-bof-2.html