Termin od którego można składać wnioski 31.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • podmioty nie będące przedsiębiorcami, świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • podmioty działające w ramach porozumień publiczno – prywatnych.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych i polegające na:

 • budowie, rozbudowie lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów;
 • nabyciu wyposażenia stanowiącego uzupełnienie infrastruktury już istniejącej.

Alokacja konkursu: 10 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 2 mln zł.

Maksymalny udział środków UE:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów generujących dochód – minimalny wkład własny wynosi 32,00 % kosztów kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
 • projekty objęte pomocą de minimis – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, ale nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-61-efektywny-system-gospodarowania-odpadami-2.html