Chcieliśmy przypomnieć o obowiązku udostępniania właściwemu miejscowo WIOŚ danych umożliwiających dostęp do wizyjnego systemu monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady. Informacje należało udostępnić do 6 września 2019 roku. Wszelkie braki należy uregulować bez zbędnej zwłoki.
Poniżej instrukcja przekazania danych do WIOŚ z siedzibą w Białymstoku. Każdy oddział WIOŚ przekazanie danych może określić inną procedurą, dlatego też w takich przypadkach należy zapoznać się z informacją zawartą na stronach internetowych lub bezpośrednio u właściwego WIOŚ.  Zakres danych do przekazania:

- ścieżka dostępu, adres serwera umożliwiającego podgląd obrazu,
 - login,
- hasło,
- dane firmy: nazwa, adres, NIP
Informacje te należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie zaadresowanej na ogólny adres WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok) z dopiskiem na dolekoperty: POUFNE, SYSTEM MONITORINGU
 Kopertę można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany adres.
 Należy pamiętać o poinformowaniu WIOŚ o wszelkich zmianach w loginie i haśle dostępu do systemu monitoringu.
Przypominamy, że WIOŚ ma prawo wykorzystać przesłane dane do logowania  wyłącznie w przypadkach określonych w ar. 25 ust. 6g ustawy o odpadach tj. w przypadku:
 * prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca  1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
* powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko  środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6  czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6) )
albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –  Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
 Ochrony Środowiska.
 Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia standardów bezpieczeństwa hasła dostępowe zwykle są okresowo zmieniane. W związku z powyższym, jeśli za jakiś  czas zmienią Państwo dane dostępowe, należy je ponownie przesłać do WIOŚ.