Polityka Ekologiczna Państwa 2030 została przygotowana zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stanowi strategię w rozumieniu tej ustawy. PEP ma zastąpić obowiązującą dziś strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.".

W dniu: 16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Cel główny Polityki to Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:

 • przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (szczególny nacisk będzie postawiony na działania mające na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, pomoże w tym program „Czyste powietrze”),
 • zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,
 • ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
 • wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa,
 • edukacja ekologiczna,
 • upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (określanie granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych),
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,
 • usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.

Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich. Strategia wspiera także realizację międzynarodowych celów i zobowiązań Polski.