Niedługo w życie wejdą dwie ustawy dotyczące zmian w ustawach o odpadach (z 4 lipca 2019 r.) oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 19 lipca 2019 roku).

Lipcowe zmiany złagodzą ustawę z dnia 05.09.2018r., która chcąc utrudnić nielegalne wywożenie niebezpiecznych odpadów, utrudniła również pracę większości legalnych firm.

Ministerstwo Środowiska w nowelizacji zreflektowało się i zmieniło swoją decyzję według której każdy kto otrzymał trzy administracyjne kary pieniężne lub trzy mandaty w przeciągu ostatnich 10 lat, na mocy prawa otrzymał odmowę dostosowania zezwolenia, a nawet dana osoba mogła dostać zakaz działalności w branży przez kolejne 10 lat. Takie prawo było często krzywdzące, ponieważ kary pieniężne nie były związane z realnym zagrożeniem dla środowiska. Decyzja została zmieniona w taki sposób, że trzy kary administracyjne pieniężne (nadane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach) otrzymane w przeciągu 10 lat muszą przekroczyć łączną kwotę 150 000 zł, a mandaty za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 zamieniono na prawomocne wyroki sądu.

Nastąpiła także zmiana czasu magazynowania odpadów. Zgodnie z wrześniową ustawą wynosił on rok zamiast trzech lat. Aktualnie został przywrócony trzyletni okres magazynowania odpadów jednak nie dla wszystkich odpadów. Większość odpadów palnych nadal obowiązuje roczny okres magazynowania.

Termin dostosowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów aktualnie wynosi 12-miesięcy. Jest to termin na złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w postaci operatu p.poż wraz z postanowieniem komendanta PSP, decyzji o warunkach zabudowy.

W planach są rozporządzenia w sprawie warunków p.poż. określające bardziej restrykcyjne warunki dla magazynowania odpadów, w sprawie magazynowania odpadów i rozporządzenie określające szczegółowe kryteria utraty statusu odpadów, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych procesów i technik przetwarzania odpadów.