RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabór na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw. Wnioski można składać od 31.07.2019 do 30.09.2019. W ramach konkursu wsparciem będą objęte instalacje o mocy:

energia wodna – do 5 MWe,
energia wiatru – do 5 MWe,
energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
energia geotermalna – do 2 MWth,
energia biogazu – do 1 MWe,
energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

W ramach projektu produkcja energii na sprzedaż ma być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% inwestycji. 

Szczegóły naboru:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

 Zapraszamy do kontaktu. Zajmiemy się kompleksowo przygotowaniem potrzebnej dokumentacji.