W ostatnim czasie wzrosła liczba pożarów w miejscach magazynowania odpadów palnych, które niosą za sobą negatywne skutki dla środowiska i sprawiają trudności w ich gaszeniu. Takie sytuacje przyczyniły się to do sporządzenia szczegółowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt o rozszerzonych wymaganiach p.poż. dla magazynowania odpadów. Pełna nazwa dokumentu to projekt z dnia 3 czerwca 2019 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Projekt dotyczy miejsc zbierania i przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów, dlatego też każdy kto zajmuje się jednym z wymienionych metod gospodarowania odpadami musi zastosować się do zapisów przedmiotowego rozporządzenia. Wyjątkiem są:
- wytwórcy odpadów komunalnych,
- podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów (w tym nieprofesjonalnie zbierający odpady),
- podmioty prowadzące uproszczoną ewidencję odpadów.

Dopuszczane jest stosowanie odstępstw od zapisów projektu, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP przy zastosowaniu rozwiązań zamiennych na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Cytując:
„Art. 6a 1. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:
1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:
1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.”

Projektowane przepisy stanowią uzupełnienie istniejących uregulowań prawnych z zakresie ochrony przeciwpożarowej. Projekt rozporządzenia dotyczy odpadów palnych, definiowanych jako odpady, które w wyniku oddziaływania źródła zapłonu lub ciepła z zewnątrz lub w wyniku samonagrzewania ulegają w normalnych warunkach ich zbierania lub przetwarzania zapłonowi, samozapłonowi lub samozapaleniu, w tym:
- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych,
- odpady selektywnie zabrane w postaci odpadów papieru, tektury, odpadów tworzyw sztucznych, w tym folii, opon i innych odpadów z gumy, tekstyliów, drewna lub odpadów materiałów drewnopochodnych,
- paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
- odpady wielomateriałowe zawierające materiały, o których mowa powyżej,
- odpady w postaci cieczy palnych lub gazów palnych.

Ponadto w projekcie wskazanych jest wiele szczegółowych wytycznych dotyczących m.in.:
- Miejsca zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych, które powinny stanowić odrębną strefę pożarową PM, dla odpadów powyżej 100 m3 lub 50 000 kg.
- Stałych odpadów palnych, które mogą być składowane przy ścianie zewnętrznej budynku zachowując kilka warunków.
- Łącznej objętości bądź masy magazynowanych odpadów palnych. Jeżeli przekraczają 200 m3 lub 50 000 kg, to strefę pożarową w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji.
- Określenia powierzchni strefy pożarowej poszczególnych odpadów stałych znajdujących się poza budynkiem.
- Magazynowania całych lub rozdrobnionych opon.
- Klas odporności ogniowej ścian oddzielenia strefy przeciwpożarowej z odpadami stałymi.
- Maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych.
- Odległości składowania odpadów palnych od przekrycia dachu lub sufitu.

W treści projektu określone są również warunki magazynowania odpadów w postaci ciekłej i gazowej, a także zaproponowano szereg przepisów przejściowych. Zakładają one m.in. zapewnienie zachowania ważności dotychczasowych uzgodnionych warunków p.poż przed wejściem w życie nowych przepisów. Przy czym miejsca te powinny zostać dostosowane w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Oczekiwanym efektem nowego rozporządzenia jest podwyższenie poziomu ochrony przeciwpożarowej w miejscach magazynowania odpadów palnych, a także ograniczenie skażenia środowiska. Mają się do tego przyczynić: ograniczenie powierzchni pożaru, szybsze poinformowanie i dotarcie jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce pożaru, zapewnienie odpowiedniej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 22 sierpnia 2019r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się na stornie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12321957/12598800/12598801/dokument399556.pdf