Planowany termin naboru wniosków: październik 2019

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrożenia innowacji w sektorze produkcyjnym.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej. Kody działalności gospodarczej (zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności), których dotyczy projekt, muszą dotyczyć działalności produkcyjnej i być zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Preferowane projekty, które są wynikiem prac B+R oraz objęte prawem patentowym.

Alokacja konkursu: 40 mln zł

Maksymalny udział środków UE:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Zapraszamy do współpracy!