Dnia 5 września 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o odpadach. Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2018 poz. 992) tyczą się nie tylko zarządców składowisk odpadów, ale także posiadaczy odpadów, którzy działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ma to na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów związanych z gospodarką odpadami.
Należą do nich:
- Prowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów (do 05.03.2019- ze względu na brak przepisów szczegółowych termin zostanie najprawdopodobniej wydłużony),
- Dołączenie do wniosku o zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów operatu p.poż oraz pozytywnej opinii Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie magazynowania odpadów (22.08.2019),
- Złożenie wniosku o dostosowaniu posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (do 05.09.2019),
- Dołączenie do wniosku zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
- Zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.

Dodatkowo ważną informacją dla gospodarujących odpadami może być fakt, iż czas ich magazynowania został skrócony. Magazynowanie odpadów może odbywać się nie dłużej niż 1 rok od momentu wytworzenia odpadów, a okres ten liczony jest łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Ewidencja odpadów

Kolejnym ważnym obowiązkiem ustawowym jest prowadzenie ewidencji odpadów niezależnie od skali prowadzonej działalności. Niezbędne są dwa dokumenty t.j karta ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Dzięki tym dokumentom poświadcza się fakt, iż odpad został przekazany kolejnemu odbiorcy , bądź został poddany procesom przetworzenia.

Na podstawie bieżącej dokumentacji ewidencyjnej opracowuje się roczne sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami, które przedkłada się marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok.
Za niewypełnienie obowiązku sprawozdawczego podmiot może zostać obciążony karą administracyjna w wysokości 500 zł. Brak ewidencji odpadów, również skutkuje kara grzywny zgodnie z art. 180 ustawy o odpadach.

Rejestr BDO

Wraz z BDO wprowadzony został obowiązek rejestracji w tym systemie dla wszystkich przedsiębiorców. Firmy miały na to czas przez 6 miesięcy od wprowadzenia BDO czyli do 24 lipca 2018 r. Rejestr i sprawozdawczość odbywa się w formie elektronicznej za pomocą indywidualnego konta w bazie BDO. Ewidencja odpadów od 2020 r. ma funkcjonować wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Przedsiębiorca za brak wpisu do rejestru będzie karany grzywną lub nawet aresztem.

Firma prowadząca działalność w zakresie wprowadzania produktów, produktów w opakowaniach oraz gospodarowania odpadami bez wymaganego wpisu może zostać obciążona karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł. Kary będą również nakładane za wpis niezgodny ze stanem rzeczywistym lub za podanie nierzetelnych informacji.

Przedsiębiorcy, którzy w jakikolwiek sposób gospodarują odpadami powinni w szczególności zwrócić uwagę na nowe wymogi dotyczące wpisu do BDO.

Nowelizacja i nowe obowiązki?

Na przedsiębiorców mogą spaść kolejne obowiązki, jeżeli w życie wejdą projekty nowelizacji ustawy o odpadach przedstawione w styczniu 2019 roku. Jednym z takich obowiązków może być rozszerzenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Wytwórca odpadów będzie wówczas odpowiedzialny za odpady niebezpieczne do samego końca, tzn. do momentu odzysku odpadów. Nawet po przekazaniu odpadu firmom odbierającym odpady będą nadal za nie odpowiadać.