Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Termin naboru wniosków: od 30.04.2018 r. do 29.06.2018 r.

 

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu uprawnione są:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST,
- instytucje kultury, które prowadzą swoją działalność na poziomie regionalnym/lokalnym, organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi działalność oświatową i edukacyjną,
- przedsiębiorstwa – jedynie w przypadku projektów dotyczących ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP),
- partnerstwa ww. podmiotów.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia służące:
a) przetwarzaniu na treści cyfrowe zasobów sektora publicznego – budowa, zakup lub rozbudowa systemów i sprzętu do prowadzenia prac digitalizacyjnych;
b) przechowywaniu i udostępnianiu zasobów sektora publicznego w celu zapewnienia powszechnego dostępu do zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania związanego ze świadczeniem na ich podstawie e-usług – budowa, zakup i rozbudowa baz i platform zapewnianiających warunki bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, scalania informacji o zdigitalizowanych zasobach oraz udostępniania treści cyfrowych;
c) zapewnieniu elektronicznej dostępności zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością i społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – b) – zakup i wdrożenie niezbędnych aplikacji/oprogramowania.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:
- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-81-rozwoj-uslug-publicznych-swiadczonych-droga-elektroniczna-1.html