Od 29.05. 2017 do 30.06.2017 planowany jest nabór wniosków  do Działanie 1.5. - Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią  Natura 2000

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż̇ 20 000 000,00 PLN.
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 2 000 000,00 PLN.

Rodzaje projektów:

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Inwestycje realizowane mogą̨ być́ w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią̨ Natura 2000, rozumianych jako gminy inne niż miejskie (wiejskie bądź miejsko-wiejskie), których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jest wyższy od średniej dla EU27 (jest wyższy niż̇ 18,12% obszaru gminy). W województwie podlaskim takich gmin jest  48. 

Realizowane będą przedsięwzięcia przedsiębiorstw wpisujące się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Projekty otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Wszystkie projekty muszą być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Wartości projektów:

1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 000 000,00 PLN.

3. Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

Poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta:

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis:
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Źródło oraz więcej informacji na stronie: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-1.html