Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Z dotacji mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe i przeznaczyć ją na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków. Zakres działań na które można otrzymać wsparcie to między innymi: 

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków)
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego 
energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również̇ z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 •  zastosowanie automatyki pogodowej;
 •  zastosowanie systemów zarzadzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 •  instalacja mikro generacji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika 
z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 •  opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 •  instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 •  modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 •  instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 •  tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”

Wnioski można składać od 31.03.2017 do 29.05.2017. Minimalna wartość projektu wynosi 3 mln złotych

Całkowity budżet projektu to 300 mln złotych. 

Źródło oraz więcej informacji na stronie NFOŚIGW  TUTAJ