Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 maja 2014 r. opracowany przez Ministerstwo Środowiska trafił do uzgodnień międzyresortowych. Konsultacje nad projektem mają potrwać do 15 czerwca 2014 r. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Jakie zmiany w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przewiduje nowa ustawa: - w projekcie określono, że do końca 2018 r. utrzymany zostanie obecnie obowiązujący wykaz sprzętu elektronicznego i elektronicznego, określony w dotychczasowej ustawie; od stycznia 2019 r. obowiązywać będzie wykaz otwarty, zgodnie z którym za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważać się będzie urządzenia spełniające definicję w rozumieniu ustawy; - projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie pojęcia autoryzowanego przedstawiciela, który to będzie odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w Polsce; prawo do wyboru autoryzowanego przedstawiciela będą miały podmioty wprowadzające sprzęt w rozumieniu ustawy, którzy mają siedzibę w którymkolwiek państwie członkowskim UE, poza Polską; autoryzowanym przedstawicielami będą mogły zostać jedynie organizacje odzysku; wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela będzie powodowało brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru (zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach); - projekt ponadto zakłada zmianę kluczowych definicji, przede wszystkim: wprowadzającego sprzęt – rozszerzenie definicji na producentów sprzętu, odsprzedających sprzęt innych dostawców pod własnym oznaczeniem, odsprzedających sprzęt pochodzący z innego państwa oraz sprzedających sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zakładu przetwarzania – rozszerzenie definicji o działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, zbierającego zużyty sprzęt – uproszczenie definicji, zgodnie z którą zbierającym sprzęt będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania sprzętu, który posiada stosowną decyzję w zakresie gospodarki odpadami. informacja pochodzi ze strony www.odpady-help.pl