Przypominamy, iż każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do składania, bez wezwania, do właściwego urzędu marszałkowskiego rocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska oraz do naliczenia, we własnym zakresie, wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska. Sprawozdania należy składać do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Zwolnienie to jednak, nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska. Obowiązek składania wykazów za korzystanie ze środowiska oraz ewentualnych opłat przedawnia się dopiero po upływie 5 lat licząc od końca roku kalnedarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorca korzystający ze środowiska nie wypełniający obowiązku sprawozdawczego może narazić się na przykre konsekwencje. Oprócz kar administracyjnych i konieczności zapłaty zaległości wraz z odsetkami, może również spotkać się z odmową w pozyskaniu dotacji z projektów unijnych ze względu na zaległości podatkowe wobec Skarbu Państwa, w tym wobec urzędów marszałkowskich. Niejednokrotnie, ubiegając się o dofinansowanie ze środków unijnych, należy przedstawić zaświadczenie o braku zaległości wobec Skarbu Państwa, w tym zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Warto już teraz nadrobić zaległości, aby bez żadnych przeszkód móc wnioskować o fundusze europejskie. Zapraszamy do skorzystania z usłgu ekspertów EkoExpert.