Od 20 czerwca 2016 roku 8 Lokalnych Grup Działania z podlaskiego może składać wnioski o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w ramach : Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu 11) Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS.

Wnioski LGD mogą składać do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku od 20 czerwca do 19 lipca 2016.

Stowarzyszenia, które mogą składać wnioski:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent  jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Więcej wiadomości na stronie http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego.html