Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 r. miała zaczać obowiązywać do stycznia 2016 r.

Termin utworzenia BDO został przesunięty do 24 stycznia 2018 r. na mocy nowej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), którą 5 października podpisał Prezydent RP.

W związku z tym zasady sprawozdawczości za lata 2015 i 2016 nie ulegną zmianie i będą sporządzane i składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Dotyczy to sprawozdań tj.

- zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
- sprawozdania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania  zużytymi bateriami i akumulatorami